Advertorial

Όροι Διαγωνισμού “We Are Eyes” με δώρο τρία ζευγάρια γυαλιά ηλίου

Όροι Διαγωνισμού “We Are Eyes” με δώρο τρία ζευγάρια γυαλιά ηλίου

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ι. και Κ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΒΕΕ» (εφεξής η “IK ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ”), που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής (οδός Κρυστάλλη, αριθμός 19-21), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια με τίτλο “We Are Eyes – Διαγωνισμός Γυαλιών” (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Βασιλική Κέστη, οδός Σταδίου αριθμός 57, τηλ. 210 3219054, και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στο δικτυακό τόπο http://www.faysbook.gr/  (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).
Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.
Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.
Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση τους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή να αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, χωρίς την κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο, αλλά με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στον παραπάνω δικτυακό τόπο http://www.faysbook.gr/
Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Β. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός αφορά την κλήρωση τριών (3) νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα (1) ζευγάρι γυαλιά ηλίου, της αρεσκείας τους, (συνολικά τρία (3) γυαλιά ηλίου) με την επωνυμία WE ARE EYES (εφεξής το «δώρο»).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

i) Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικώς φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν στην Ελλάδα και δεν είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μόνο μέσω του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικά κατά την παραλαβή του δώρου.

ii) Mε την επιφύλαξη των οριζόμενων στους όρους με αριθμό 2i), 3 και 5ix) στο διαγωνισμό συμμετέχουν αυτοδικαίως, αλλά και αποκλειστικώς όσοι προβούν σε συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων στον διαδικτυακό τόπο προβολής του Διαγωνισμού, με την υποβολή των στοιχείων: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 31/03/2017 και ώρα 17.00μ.μ. έως και την Παρασκευή 07/04/2017 και ώρα 16.59 μ.μ.

iii) Έγκυρη συμμετοχή θεωρείτε η υποβολή έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνεπώς εξαιρούνται οι προσωρινές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της IK ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, (β) οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με τη IK ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ και (γ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Διάρκεια Διαγωνισμού

i) Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 31/03/2017 και ώρα 17.00 μ.μ. έως και την Παρασκευή 31/04/2017 και ώρα 16.59 μ.μ.
ii) Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την Παρασκευή 07/04/2017 ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη IK ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της IK ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό και Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

i) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται μέσω μιας διαφημιστικής εφαρμογής που έχει δημιουργήσει η IK ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, η οποία φιλοξενείται μέσω της ιστοσελίδας http://www.faysbook.gr/ ιδιοκτησίας της Fays Media Net IKE.
ii) Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές της εφαρμογής που υποστηρίζουν το Διαγωνισμό (περιλαμβανομένων των μηχανογραφικών υποσυστημάτων που έχει στη διάθεση της η IK ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ) αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, λήξης, καθώς και αναγραφής οποιουδήποτε μηνύματος σχετικού με το Διαγωνισμό.
iii) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την εκ μέρους του συμμετέχοντος την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων στον διαδικτυακό τόπο, με την υποβολή των στοιχείων που ζητούνται.
iv) Όσοι συμπληρώσουν τα στοιχεία τους με επιτυχία μπαίνουν αυτόματα στη διαδικασία του διαγωνισμού.
v) Οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό.
vi) Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό από το ίδιο πρόσωπο. Ο κάθε χρήστης θα έχει στην κλήρωση μία συμμετοχή ανά όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
vii) Κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει παρουσία της Συμβολαιογράφου κα. Βασιλικής Κέστη, στα γραφεία της της IK ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, την 10/04/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μμ.
viii) Στο τέλος του διαγωνισμού θα αναδειχθούν τρείς (3) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα (1) ζευγάρι γυαλιά ηλίου (συνολικά τρία (3) γυαλιά ηλίου) με την επωνυμία WE ARE EYES, της αρεσκείας τους, και πέντε (5) επιλαχόντες.
ix) Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχή, στην οποία έχει διαπιστωθεί ή υπάρχει υπόνοια τεχνικής παρέμβασης ή κακόβουλης ενέργειας.

Ενημέρωση για την κατακύρωση

i) Οι νικητές/νικήτριες του διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν μέσω προσωπικού μηνύματος στο email τους, το αργότερο μέχρι δύο (2) ημέρες μετά τη λήξη του διαγωνισμού για τον τρόπο και το χρόνο παραλαβής του δώρου του. Ο κάθε νικητής/νικήτρια θα λάβει το δώρο του κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία IK ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ.
ii) Αν ο νικητής/νικήτρια δεν απαντήσει, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή του προσωπικού μηνύματος στο email, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του, τότε η IK ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το δώρο θα κερδίζει ο πρώτος επιλαχών. Αν ούτε αυτός μπορεί να βρεθεί, το δώρο θα κερδίσει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί κανένας νικητής, τότε το Δώρο ακυρώνεται και η IK ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ δεν έχει υποχρέωση πλέον παράδοσης του.
Ευθύνη

i) Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου του διαγωνισμού.
ii) Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Δώρο

i) Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήμα, ούτε να ανταλλαγεί με άλλα. Φόροι, τέλη ή έξοδα που σχετίζονται με τη χορήγηση του δώρου βαρύνουν το νικητή.
ii) Η IK ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ διατηρεί το δικαίωμα προβολής των νικητών (όνομα, επώνυμο, τόπο κατοικίας) στα ΜΜΕ και τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης.
iii) Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και παράδοση του δώρου.
Προσωπικά Δεδομένα
i) Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στις Διοργανώτριες Εταιρίες την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.
ii) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2472/1997, 3471/2006 και 3917/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.
iii) Όσον αφορά στους νικητές του Διαγωνισμού και στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η Διοργανώτρια Εταιρεία ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωση των νικητών και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους αυτούς, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.
v) Για τυχόν άσκηση από τους νικητές του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Τροποποίηση Όρων – Δώρων

Η IK ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και τα δώρα, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η IK ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά στους τυχερούς, που θα αναδειχθούν από την εν λόγω κλήρωση.
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.