Μια καινούργια έρευνα της εφημερίδας «Social and Personal Relationships» δίνει την απάντηση!