Οι διατάσεις είναι εύκολες και διασκεδαστικές, αρκεί να εκτελούνται με τον ορθό τρόπο.