Έλειπε για 20 λεπτά και όλοι ανατωτιόντουσαν που είναι και τι συμβαίνει...